Hydranty (przegląd, pomiar wydajności)

Hydranty zewnętrzne, wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskiej Normie PN-EN 671-3, w okresach ustalonych przez producenta,  lecz nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W ramach przeglądu hydrantów wykonywane są następujące czynności:

- sprawdzenie stanu technicznego hydrantu,

- sprawdzenie oznakowania,

- dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności,

- sporządzenie protokołu badania ciśnienia i wydajności hydrantu.

Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest "protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych".